Voorbij het
conflict

Voorbij het conflict

Conflicten lijken bij het leven te horen. Vrijwel iedereen wordt er wel eens mee geconfronteerd. Op het werk, in een relatie, in de familie of in een club of kerk waarvan je lid bent. Je kunt zelfs in conflict zijn met jezelf.

Vrijwel iedereen heeft een hekel aan ruzie. Conflicten kosten vaak veel energie en leveren, als ze niet goed opgelost worden, veel stress en onrust op. Maar van conflicten kun je ook veel leren. Over jezelf en over anderen. Wanneer een conflict goed wordt opgelost kan dit leiden tot een herstel van relaties en meer vertrouwen in samenwerking en communicatie.

ConsenQuest helpt bij het zoeken naar consensus: overeenstemming tussen twee of meer partijen. Leven in harmonie met jezelf en je omgeving.

Sinds 1980 ben ik actief geweest in diverse advies, management en directie functies binnen het MKB en (midden)grote not-for-profit organisaties. Ook ben ik een aantal jaren zelfstandig ondernemer geweest. Daarnaast ben ik altijd actief geweest in diverse (bestuurs) functies in kerk en maatschappij. Ik heb in al deze functies veel ervaring opgedaan met intermenselijke relaties, arbeidsverhoudingen en conflicten. In de loop der jaren heb ik steeds meer oog gekregen voor de (inter)menselijke aspecten binnen bedrijven en organisaties. Ik volgde opleidingen op het gebied van coaching en mediation en deed veel ervaring op als trainer, coach, docent en bestuurder in diverse organisaties.  Sinds 2012 ben ik weer zelfstandig ondernemer en houd ik mij bezig met mediation, coaching en training. Ik ben MfN registermediator en werk voor de Raad voor Rechtsbijstand.

Bert Moolhuizen

ConsenQuest

Meer informatie

Sluiten

ConsenQuest Mediation

Er zijn verschillende manieren om een conflict op te lossen

Bijvoorbeeld door een rechtszaak te beginnen. Beide partijen nemen een advocaat en de rechter doet uiteindelijk, vaak na een lang en kostbaar proces een uitspraak. Vrijwel nooit wordt het conflict hierdoor opgelost. Eén partij krijgt gelijk, de ander 'verliest'. Conflictbemiddeling door mediation leidt vaak wel tot een oplossing van het conflict en in veel gevallen tot herstel of behoud van de relatie. Mediation bestaat uit een aantal gestructureerde gesprekken tussen de betrokkenen, onder leiding van de mediator. Deze gesprekken zijn vrijwillig en vertrouwelijk. De mediator kiest geen partij en zorgt dat alle betrokkenen gelijkwaardig aan bod komen. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waarin gewerkt kan worden aan een echte oplossing van het conflict. Aan het slot van de mediation worden de afspraken schriftelijk vastgelegd. Vanaf dat moment zijn deze afspraken bindend.

ConsenQuest is gespecialiseerd in mediation op het gebied van werk en samenwerking (arbeidsmediation); familie en echtscheiding (family mediation) en kerkelijke conflicten (church mediation)

Sluiten

Werk en samenwerking

Veel conflicten spelen zich af op het werk

Als relaties in de werksfeer verstoord (dreigen te) raken, grijpt dat diep in. Als problemen blijven smeulen of zelfs escaleren heeft dat vaak grote gevolgen. Snel verslechterende verhoudingen, verbittering, ziekteverzuim en uiteindelijk zelfs ontslag zijn dan vaak onvermijdelijk.

ConsenQuest ondersteunt bij arbeids mediation de betrokkenen bij het samen zoeken van oplossingen voor de vastgelopen situatie. Met oog voor elkaars en de eigen belangen kan een mediation proces leiden tot nieuwe inzichten en afspraken. Zo kan de werkrelatie worden hersteld of kunnen afspraken worden gemaakt waarbij de arbeidsrelatie op een goede, voor alle betrokkenen acceptabele manier kan worden beëindigd. 

ConsenQuest bemiddelt ook in conflicten op het gebied van samenwerking tussen compagnons, in familie bedrijven en maatschappen.

Ook bij spanningen in de samenwerking binnen teams kan ConsenQuest bemiddelen, coachen en trainen.

Sluiten

Echtscheiding

Jaarlijks worden in Nederland ruim 30.000 huwelijken ontbonden door echtscheiding.

Een (voorgenomen) scheiding veroorzaakt vrijwel altijd veel ellende en strijd. Met grote gevolgen voor de huwelijkspartners, de kinderen en de omgeving. Mediation is een veel gebruikte methode om tot ontbinding van een huwelijk te komen. De bemiddelaar of mediator ondersteunt de partijen bij het maken van afspraken over geld, het huis en de kinderen. De gemaakt afspraken worden vastgelegd in een convenant en een ouderschapsplan. Nadat het scheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank kan het huwelijk daadwerkelijk ontbonden worden. ConsenQuest is gespecialiseerd in family mediation. Wij werken vanuit de overtuiging dat, al wordt het huwelijk ontbonden, er altijd een relatie blijft bestaan. Er is een gedeeld verleden en, als er kinderen zijn ook een gedeelde toekomst als ouders. Bij de mediations door ConsenQuest staat de relatie centraal. De mediator begeleidt de betrokkenen bij het afhechten van de partnerrelatie, het vormgeven van de nieuwe ouderrelatie en het maken van afspraken over financiën en kinderen. ConsenQuest werkt nauw samen met deskundigen op het gebied van financiële planning en familierecht. 

Familieconflict

Familieconflicten kunnen zeer hardnekkig zijn.

De aanleiding is vaak klein en onbenullig, maar door het conflict te ontkennen kan het uitgroeien tot een splijtzwam in gezinnen en families. Uiteindelijk is het negeren van conflicten geen oplossing. De familierelatie blijft immers altijd bestaan. De confrontatie aangaan en het conflict onder ogen zien is moeilijk. In de praktijk blijkt dat de deskundige begeleiding door een onafhankelijke gespreksleider een basisvoorwaarde is om weer tot elkaar te komen en relaties te herstellen. ConsenQuest is gespecialiseerd in familie mediation en heeft ruime ervaring met het bespreekbaar maken en oplossen van conflicten in families en gezinnen.

Sluiten

Kerkelijke conflicten

Ook binnen kerken en christelijke organisaties zijn conflicten niet weg te denken.

Ook hier zijn mensen het met elkaar oneens en kunnen kleine misverstanden en geschillen uitgroeien tot langdurige slepende en diep ingrijpende conflicten.

Conflicten die zich afspelen tussen gelovigen binnen kerken of christelijke organisaties hebben vaak specifieke problematiek. Het gedeelde geloof geeft een extra dimensie aan het conflict. Deze geestelijke component kan de oplossing van langdurige conflicten in de weg staan.

Het omgaan met en bemiddelen in kerkelijke conflicten vraagt kennis van ervaring met de omgang met gelovigen en de achtergrond van geloofs- of kerkelijke ruzies.

Bert Moolhuizen heeft jarenlange ervaring opgedaan in het werk binnen kerken en christelijke organisaties. Als adviseur en mediator heeft hij vaak een rol gespeeld in de oplossing van conflicten. ConsenQuest is aangesloten bij het Platform Church Mediation. Daarnaast is Bert Moolhuizen actief binnen het Netwerk Vredestichters.

Sluiten

Training

Bert Moolhuizen is een ervaren trainer.

Bert Moolhuizen is een ervaren trainer. Speciaal voor ConsenQuest ontwikkelde hij verschillende trainingen op het gebied van conflictbeheersing op het werk en binnen de kerk. De trainingen worden verzorgd voor bedrijven, organisaties en kerken. De inhoud wordt steeds aangepast aan de actuele situatie bij de klant. Trainingen van ConsenQuest zijn interactief en leveren de deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden op.

Coaching

Conflicten komen niet alleen voor in relatie met anderen.

Er kan ook een conflict in jezelf zijn. Je zit niet goed in je vel, op het werk loopt het niet goed, je relatie zit in het slop. Als je echt wilt dat er wat verandert in jezelf kan het helpen hierbij hulp in te schakelen. Bert Moolhuizen is opgeleid als coach en heeft ruime ervaring in het begeleiden van medewerkers, (startende) ondernemers en mensen die vastliepen in werk en samenwerking. Coaching wordt door ConsenQuest ook vaak ingezet om te voorkomen dat probleemsituaties verder escaleren en er grote conflicten ontstaan. Ook als een conflict, vaak door toepassing van mediation is opgelost kan individuele coaching helpen om te voorkomen dat er zich in de toekomst opnieuw conflicten voordoen. Ook op het gebied van teamcoaching en bij samenwerkingsvraagstukken is Bert Moolhuizen een ervaren begeleider.

ConsenQuest werkt volgens de  gedragsregels van de Mediators federatie Nederland. Dit betekent ondermeer dat de mediator verantwoordelijk is voor het mediationproces en het verloop ervan bewaakt.

Voorafgaand aan de mediation wordt een schriftelijke mediation overeenkomst gesloten met alle betrokkenen. Hierin worden de vertrouwelijkheid en vrijwilligheid vastgelegd.

Voorafgaand aan de mediation worden afspraken gemaakt over het te hanteren tarief en de bijkomende kosten. Deze afspraken worden in de mediation overeenkomst vastgelegd. Ook wordt vastgelegd wie de kosten voor de mediation betaalt. Het is gebruikelijk dat de betrokkenen de kosten voor de mediation delen. Bij arbeids mediation worden de kosten over het algemeen gedragen door de werkgever.

Wanneer u u onder een bepaalde inkomensgrens valt kunnen de kosten van de mediation vergoed worden door de Raad voor de Rechtsbijstand. U betaalt dan zelf slechts een geringe eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op rechtsbijstand.nl

Bij arbeidsmediation wordt vaak gestart met een individueel gesprek met de bij de mediation betrokkenen. Bij familie mediation vindt over het algemeen geen individueel vooroverleg plaats, maar wordt gestart met een gezamenlijke bijeenkomst.

Voor coachingstrajecten worden individuele afspraken gemaakt, die voorafgaand aan de coaching schriftelijk worden vastgelegd.

Werkwijze

Zo werkt ConsenQuest